ÖZLEM AYDINLATMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TASARIM-TESCİL HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirketimiz,  Türk Patent Enstitüsü’nün 2009 01799, 2009 04109, 2009 04176, 2009 04175 tescil numaralı Tasarım Tescil Belgeleri sahibidir. Endüstriyel Tasarım Sicilinde, tasarım tescil hakkına sahip bulunduğumuz aydınlatma direkleri, sokak lambaları, çim, aplikler, banklar ve çöp kovaları gibi endüstriyel tasarımlarının resimleri yer almaktadır.

 

Endüstriyel tasarım sicilinde yer alan ürünler, şirketimiz tarafından özel olarak tasarlattırılmış, tamamen özgün ürünlerdir. Piyasada daha önce uygulaması yapılmamıştır. Dolayısıyla bu ürünlerin kullanım hakkı tamamen şirketimize aittir. Herhangi bir kişi veya kuruma lisans ve/veya kullanım hakkı tanınmamıştır. Tasarımlar üzerindeki bütün tasarruf hakları sadece ve sadece şirketimize aittir.

Piyasada zaman zaman, tasarım-tescil hakkına sahip olduğumuz ürünlerin,aynının veya belirgin bir şekilde benzerlerinin, iznimiz olmaksızın üretildiğini, piyasaya sunulduğunu, satıldığını, ithal edildiğini tespit ediyoruz. Bu durumların tespiti halinde; şirketimizce derhal gerekli yasal prosedür başlatılmakta ve tasarım tescil hakkımıza tecavüz teşkil eden eylemlere müdahil olan kişi veya şirketler hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

Yukarıda bildirdiğimiz olumsuz süreçlerin yaşanmaması için işbu açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;  

554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’DE, TASARIM HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER SAYILMIŞTIR. BUNA GÖRE;

MADDE 48 - Aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır:

a) Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icapda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak;
 

b) Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;

c) Bu maddenin önceki a ila b bentlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;

d) Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,

e) Gasp.

Tasarım başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz.

Tescil işaretleri kusurun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.

MADDE 49 - Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, mahkemeden özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir.

a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespitini,

b) Tasarımdan doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi talebi,

c) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,

d) Tasarımdan doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara el konulması talebi,

e) Mümkün olduğu takdirde bu maddenin (d) bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi. Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, tasarım belgesi sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.

f) Tasarımdan doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (d) bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya tasarımdan doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise imhası talebi,

g) Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.

Yukarıda açıklanan hükümler uyarınca; şirketimizin tasarım-tescil hakkına vaki tecavüzlerin tespiti halinde, yapılan uyarılara karşın tecavüz teşkil eden eylemlere son verilmemesi halinde; ilgililer hakkında yasal yollara başvuracağımızı, 554 Sayılı KHK ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerinden kaynaklı her türlü talep ve dava hakkımızı kullanacağımızı önemle bildiririz.